คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

นางจิรัฐติกาล สุตวนิชย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย

นางสาวศุภมาศ อุ่นสากล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

นายพีระศักดิ์ คำสงค์

เภสัชกรชำนาญการ

นางสาวรุจิรา งิ้วโสม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรัจฉรา ชัยราช

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

นางรัศมี พิมพ์ศรี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรพิน คชพิมพ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนวภรณ์ วงค์วันดี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอัคพิน สุริวรรณ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายจินดา พลสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายอดิศักดิ์ ผานะวงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเจนนิสา บุพสิริ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายคมสัน รังวารี

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวมาระตี ไชยรบ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพิมพา พรมสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรุ่งนภา ขจรเพชร

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางใบอ่อน ปาปะเพ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ