Your Page Title

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ขออนุมัติเผยแพร่จ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยไตด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 3120 ครั้ง
เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดผู้ป่วยด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสางเสริมคุณธรรมจริยธรรมปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม -มีนาคม 2566 ไตรมาสที่2
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์งบค่าเสื่อม (ไตรมาสที่ 2) ปีงบประมาณ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลอากาศอำนวยเปิดจองคิวออนไลน์
เผยแพร่เอกสารงบการเงินประจำปี 2566
เผยแพร่งบการเงิน เดือนกันยายน 2566
เผยแพร่ผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส่วนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
รายงานผลการกำกับติดตามและสรุปรายงานตามประกาศมาตรการการป้องกันและการรับสินบนทุกรูปแบบกรอบแนวทางมาตรการป้องกันและการับสินบนประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
รายงายผลจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เงินบำรุง)ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อมไตรมาสที่4
รายงานผลการดำเนินงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่และการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ2)
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

ประกาศรับสมัครงาน

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
ประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุงรายเดือน) ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------