ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
เผยแพร่รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1)
เผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566)
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน (ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70 ปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (งบลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ โดยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ โดยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่ตารางเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ (งบค่าลงทุน 70%) สำหรับโรงพยาบาลอากาศอำนวย ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 70 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------

เอกสารประชาสัมพันธ์

ว/ด/ป รายละเอียด เอกสาร
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ขออนุญาตเผยพร่รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่เอกสารประกาศขายทอดตลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่เอกสารประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขออนุมัติเผยแพร่ลงนามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
ขออนุมัติลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตการประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงพยาบาลอากาศอำนวยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
--------------- ดูประกาศทั้งหมด ---------------